English English

ÇOMÜ

Ziraat Fakültesi Dergisi
(ISSN: 2147–8384 )

Etik Kurallar

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ

ETİK KURALLAR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi tarım, gıda ve su ürünleri alanlarındaki konuları kapsayan yüksek nitelikli bilimsel makaleleri yayınlamak amacıyla aşağıda belirtilen etik kurallara göre basılan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen makaleler çifte körleme (hakemler ve yazarlar birbirinden haberdar olmaksızın) süreciyle değerlendirilmektedir. Makaleler aşırma, sahtecilik ve herhangi bir organizmanın araştırmalarda uygunsuz kullanımı bakımından kontrol edilmektedir. Yayınlanma sürecinde, ilgili kişilerin (yazarlar, okuyucular ve araştırmacılar, yayıncı, hakemler ve editörler) belirtilen etik kurallara uyması beklenir.

Aşağıda yer alan etik görev ve sorumluluklar oluşturulurken açık erişim olarak “Committee on Publication Ethics (COPE)” tarafından yayınlanan rehberler ve politikalar dikkate alınarak hazırlanmıştır (http://publicationethics.org/files/u2/New_Code.pdf) .

 

1. Yazar(lar)ın Etik Sorumlulukları

 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi’ne gönderilen makaleler belirtilen çalışma alanlarına uygun özgün çalışmalar olmalıdır.
 • Yayınlanmak amacıyla gönderilen makaleler bilimsel yayın etiğine (intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayın, dilimleme, haksız yazarlık, destekleyen kuruluşu belirtmemek, hayvanlar üzerindeki çalışmalarda etik kurallara uymamak) aykırı olmamalıdır.
 • Yazar(lar)ın potansiyel çıkar çatışmaları belirtilmelidir.
 • Kaynakça listesi eksiksiz olmalı ve alıntı yapılan kaynaklar mutlaka belirtilmelidir.
 • Yazar(lar) dergi editörleri talep ettiği takdirde makalenin ham verilerini editöre iletmekle yükümlüdür.
 • Yayınlanan eserlerde, yazar (lar) tarafından tespit edilen temel özellikli hatalar derhal editöre bildirilmelidir.
 • Yazar(lar) yayınlanması amacıyla gönderilen makalelerini aynı anda başka bir dergiye gönderemezler. Başka bir dergide yayınlanan makaleler Ziraat Fakültesi Dergisi’ne yayınlanmak maksadıyla tekrar gönderilemez.

 

2. Editörler Kurulunun Etik Sorumlulukları

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi’nin baş editörü ve bölüm editörleri, açık erişim olarak Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan "COPE Code of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors" ve "COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors" rehberleri temelinde aşağıdaki etik görev ve sorumluluklara sahip olmalıdır:

2.1 Genel görev ve sorumluluklar

            Editörler,

 • Dergide basılan tüm makalelerden sorumludurlar.
 • Derginin niteliğinin iyileştirilmesine katkı yapmakla yükümlüdürler.
 • Yazarların düşünce özgürlüğünü desteklemelidirler.

2.2 Okuyucu ile ilişkiler

            Editörler,

 • Yayınlanan makalelerin okuyucuların bilgi ve becerileriyle uyumlu olmasına dikkat etmelidirler.
 • Okuyuculardan gelen geri bildirimleri dikkate almak ve geri bildirim vermekle yükümlüdürler.

2.3 Yazar(lar) ile ilişkiler

            Editörler,

 • Dergiye gönderilen çalışmaların önemi, özgün değeri, geçerliliği, anlatımın açıklığı ve derginin amaç ve hedeflerine uygunluğu bakımından değerlendirerek olumlu ya da olumsuz karar vermelidirler. Makaleyi ilk inceleme sonucunda red etme kararına varırsa yazarlara bunun nedenini açık bir şekilde bildirmekle yükümlüdürler.
 • Yazarlar tarafında makalenin süreci hakkında bilgi istenildiğinde çifte körleme sürecini bozmadan yazarlara bilgi vermekle yükümlüdürler.
 • Editör değişikliği durumunda, yeni editör önceki editör tarafından alınan bir kararı önemli bir durum olmadığı sürece değiştirmemelidir.

2.4 Hakemler ile ilişkiler

            Editörler,

 • Makaleleri bilgi uzmanlıklarına uygun olan hakemlere göndermelidirler.
 • Değerlendirme öncesi hakemlerden herhangi bir çıkar çatışmaları bulunmadığının onayını almalıdırlar.
 • Makale değerlendirme sürecinin çifte körleme sürecinin bozulmadan devam ettiğinden emin olmalıdırlar.
 • Hakemleri tarafsız, bilimsel ve nesnel bir dille çalışmayı değerlendirmeleri için teşvik etmelidirler.
 • Hakem havuzunu oluşturmalı ve sürekli güncellenmelidirler.
 • Hakem havuzunda; makaleleri objektif değerlendiren, hakemlik sürecini zamanında yerine getiren, makaleyi yapıcı eleştirilerle değerlendiren ve etik kurallara uygun davranan bilim insanlarının olmasına özen göstermelidirler.

2.5 Danışma kurulu ile ilişkiler

            Editör,

 • Tüm danışma kurulu üyelerine derginin yayın politikaları konusunda bilgi vermekle yükümlüdür.
 • Danışmanlar kurulu üyelerini, katkı sağlayabilir ve uygun nitelikte belirlemelidir.
 • Makaleleri, uzmanlık alanlarına uygun olan danışma kurulu üye(ler)ine göndermelidir.
 • Danışma kurulu üyeleri ile sürekli iletişim halinde bulunmalı ve gelişmelerden haberdar etmelidir.

2.6 Dergi sahibi ve yayıncı ile ilişkiler

Editörlerin alacağı tüm kararlar, yayıncı ve dergi sahibinden bağımsız olmalıdır.

 

3. Hakemlerin Etik Sorumlulukları

Hakemler,

 • Çifte körleme sürecini bozmamalıdırlar.
 • Değerlendirmeleri tarafsız olmalıdır.
 • Değerlendirilen makaleleri, değerlendirme sona ermiş olsa dahi başka kişiler ile paylaşmamalıdırlar.
 • Yazarlarla ve/veya çalışmayı destekleyici kuruluşlar ile çıkar çatışması içerisinde olmamalıdırlar.
 • Yayınlanmış ancak atıfta bulunulmamış eserleri belirtmelidirler.
 • Gelen makaleler, uzmanlık alanı değilse değerlendirmeyi kabul etmemelidirler.

 

4. Yayıncının Etik Sorumlulukları

            Yayıncı,

 • Makale yayınlama sürecinin tüm aşamalarında karar merciinin editörün sorumluluğunda olduğunu kabul etmelidir.
 • Yayınlanmış her makalenin mülkiyet ve telif hakkını korumakla ve yayınlanmış her kopyanın kaydını saklamakla yükümlüdür.
 • Derginin tüm sayılarındaki makalelere ücretsiz olarak elektronik ortamda erişimini sağlamakla yükümlüdür.